Povinnosti zamestnávateľov


Ochrana osobnych udajov - BPIS Pracovná zdravotná služba (PZS) - zákon č. 355/2007 Z.z. je povinná pre všetkých zamestnancov už aj pre kategórie 1 a 2. PZS z toho dôvodu musí zabezpečiť aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva iba dohodárov. Podľa zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce, vzniká pracovnoprávny vzťah uzatvorením pracovnej zmluvy, alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.
Ako jediný riešime taktiež aj zákonnú povinnosť pre živnostníkov individuálne a to vo forme vypracovania jednorazového vstupného auditu pre živnostníka bez zamestnancov.


 

Poskytnutá služba obsahuje v sebe okrem iného aj :


   hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
   zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,
   hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
   podpora prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
   súčinnosť pri kontrolách,
   ako aj povinné každoročné hlásenie k 15.1.,

Poskytujeme primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri:


   plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
   ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
   ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,


Zúčastňujeme sa :


   vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
   činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu,
   rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,

 

Pokuty :


  Za nezabezpečenie pracovnej zdravotnej služby hrozí pokuta až 20 000 EUR
  Povinnosťou zamestnávateľa je pre svojich zamestnancov zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby niektorým z dvoch vyššie uvedených spôsobov. Ak si zamestnávateľ túto povinnosť nesplní, považuje sa to podľa § 57 ods. 22 písm. b) zákona o ochrane verejného zdravia za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci. Za správny delikt nezabezpečenia zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov bude zamestnávateľovi uložená pokuta vo výške od 150 eur do 20 000 EUR.
  Dôležité je, že v tejto súvislosti sa v § 57 ods. 50 zákona o ochrane verejného zdravia nehovorí o možnosti uloženia pokuty, ale povinnosti príslušného orgánu verejného zdravotníctva pokutu uložiť („Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu...“). Znamená to, že každému zamestnávateľovi, ktorý zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby nezabezpečí, bude pokuta s určitosťou uložená najmenej vo výške 150 eur, najviac vo výške 20 000 EUR.

 


( je dobré spoľahnúť sa na silného partnera )