Povinnosti zamestnávateľov


Ochrana osobnych udajov - BPIS Pracovná zdravotná služba (PZS) - zákon č. 355/2007 Z.z. je povinná od 1.8.2014 pre všetkých zamestnancov. PZS z toho dôvodu musí zabezpečiť aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva iba dohodárov. Podľa zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce, vzniká pracovnoprávny vzťah uzatvorením pracovnej zmluvy, alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Ako jediný riešime taktiež aj zákonnú povinnosť pre živnostníkov individuálne a to vo forme vypracovania jednorazového vstupného auditu pre živnostníka bez zamestnancov.


 

Činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika :


  Pomoc a poradenstvo v oblasti BOZP
  Vypracovanie a pravidelná aktualizácia dokumentácie pri zmene legislatívy
  Vykonanie pravidelnej previerky bezpečnosti práce
  Kontrola, označenie a zosúladenie pracovných priestorov s požiadavkami BOZP
  Spracovanie harmonogramu revízií a opráv technických zariadení
  Vykonanie vstupných a opakovaných školení vedúcich a radových zamestnancov
  Hodnotenie rizík pre profesie alebo činnosti
  Zostavenie návrhu zoznamu osobných ochranných pracovných prostriedkov
  Pomoc pri spisovaní a šetrení pracovných úrazov
  Účasť pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práce


 


( je dobré spoľahnúť sa na silného partnera )