Povinnosť každej spoločnosti


Ochrana osobnych udajov - BPIS Konečným užívateľom výhod (KUV) podľa zákona č. 52/2018 Z.z. je každá fyzická osoba, ktorá reálne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, podnikateľa, alebo združenie majetku, alebo fyzická osoba, v prospech ktorej vykonávajú tieto subjekty svoju činnosť. Povinnosť zapísať tieto osoby do ORSR je do konca roka 2019. V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom, s povinnosťou zápisu do obchodného registra fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo najmenej 25% na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa. V prípade nesplnenia si týchto povinností pri zápise, alebo ak údaje nebudú aktuálne, súd môže právnickej osobe udeliť pokutu až do výšky 3310 EUR . Sú to teda spravidla spoločníci, akcionári, tichí spoločníci, prípadne štatutári spoločností.


 

Čo je potrebné zapísať do ORSR :


   meno a priezvisko,
   adresa trvalého pobytu,
   číslo dokladu totožnosti,
   štátna príslušnosť,
   údaje, ktoré oprávňuje konkrétnu osobu ako konečného užívateľa výhod,


 


( je dobré spoľahnúť sa na silného partnera )